SPLOŠNI POGOJI portala ČakalneDobe.si

1. člen

Uvodna določba

Spletni portal ČakalneDobe.si (v nadaljevanju: portal ČD) vsebuje informacije o zdravstvenih storitvah in izvajalcih zdravstvenih storitev, omogoča pa naslednje funkcionalnosti:

 • prikaz seznama storitev,
 • prikaz seznama izvajalcev zdravstvenih storitev,
 • informacije o čakalnih dobah,
 • možnost oddaje e-Napotnice,
 • možnost oddaje neposrednega povpraševanja za samoplačniške storitve,
 • oddajo mnenja in ocene o zadovoljstvu z opravljeno zdravstveno storitvijo,
 • Premium račun za izvajalce zdravstvenih storitev.

2. člen

Opredelitev izrazov

Izrazi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

 • izvajalec je družba Medifit d.o.o.;
 • naročnik je poslovni subjekt, ki z izvajalcem sklene pogodbo o poslovnem sodelovanju za posredovanje e-napotnic oziroma pošiljanje povpraševanja prek portala ČD (tudi nosilec profila ali izvajalec zdravstvenih storitev);
 • uporabnik spletnega mesta ali uporabnik je fizična oseba, ki uporablja spletno mesto v osebne namene; za uporabo spletnega mesta se strinja s temi Splošnimi pogoji (tudi obiskovalec);
 • preverjanje naročnika je postopek, v katerem izvajalec z uporabo dogovorjenega postopka z dovolj visoko zanesljivostjo potrdi, da je uporabniški račun naročnika zares v upravljanju s strani izvajalca zdravstvenih storitev, ki ga ta uporabniški račun predstavlja;
 • Premium račun je plačljiva storitev, ki omogoča naročniku izpostavitev na portalu ČD z uporabo naslednjih lastnosti:
  • dodatne informacije o osebju in zdravstvenih storitvah, ki jih naročnik izvaja,
  • izboljšan grafični prikaz naročnikove ustanove na portalu ČD,
  • možnost oddaje povpraševanj po samoplačniških storitvah s strani pacientov,
  • izpostavljenost naročnikovih storitev na seznamih izvajalcev,
  • dodatne informacije o ustanovi, ki jih želi naročnik izpostaviti.

3. člen

Uporaba spletnega mesta s strani nosilcev profila

3.1. Potrditev lastništva podatkov profila

Naročnik (izvajalec zdravstvenih storitev) ima možnost, da potrdi lastništvo podatkov profila naročnika (izvajalca zdravstvenih storitev). Postopek potrjevanja lastništva nad podatki vključuje preverjanje naročnika (izvajalca zdravstvenih storitev) s strani izvajalca (Medifita), skladno z definicijo iz 2. člena teh Splošnih pogojev.

3.2. Prejem povpraševanja na samoplačniško zdravstveno storitev

Izvajalec (Medifit) ima možnost, da prejme pacientova povpraševanja na samoplačniške zdravstvene storitve. Postopek vključevanja storitev naročnika (izvajalca zdravstvenih storitev) v sistem posredovanja povpraševanj vključuje preverjanje naročnika (izvajalca zdravstvenih storitev) s strani izvajalca (Medifita), skladno z definicijo iz 2. člena teh Splošnih pogojev. Dodatni tehnični pogoj za vzpostavitev prejema povpraševanja na samoplačniško zdravstveno storitev je zagotovitev varnostnih meril s strani naročnika, in sicer uporaba strežnika za elektronsko pošto, ki podpira varno šifrirano povezavo TLS na strani izvajalca zdravstvenih storitev. V nasprotnem primeru izvajalcu povpraševanja ne bodo posredovana, skladno s Politiko zasebnosti podjetja Medifit.

3.3. Prejem e-Napotnic prek javnega sistema e-Naročanja

Naročnik ima možnost, da na podlagi zahtevka uporabnika portala ČD prejme e-Napotnice, ki se nanašajo na naročnika, vključenega v javni sistem e-Naročanja, neposredno s portala ČD prek javnega sistema e-Naročanja neposredno v svoj obstoječi informacijski sistem. Pogoj je sklenitev pogodbe med naročnikom (izvajalcem zdravstvenih storitev) in izvajalcem (Medifitom). Dodatni tehnični pogoj je zagotovitev varnostnih meril, skladno s Politiko zasebnosti podjetja Medifit.

3.4. Premium račun za nosilce profila (izvajalce zdravstvenih storitev)

Naročnik Premium računa, izvajalec zdravstvenih storitev, plačuje za uporabo funkcionalnosti Premium računa letno naročnino, ki je skladna s sklenjeno pogodbo med izvajalcem (Medifitom) in naročnikom (izvajalcem zdravstvenih storitev).

4. člen

Uporaba spletnega mesta s strani obiskovalcev

4.1. Uporaba spletnega mesta za prikaz podatkov o storitvah in čakalnih dobah 

Portal ČD je dostopen na naslovu https://www.cakalnedobe.si in prikazuje čakalne dobe, zdravstvene storitve in njihove izvajalce Sloveniji in zbirko nasvetov na temo zdravja in zdravega življenjskega sloga.

Naročnik (izvajalec zdravstvenih storitev) sme podstran na portalu ČD, na kateri je objavljena naročnikova ustanova, uporabljati kot spletno stran ustanove in se nanjo tako sklicevati. Pogoj za to je uspešno izveden postopek preverjanja naročnika, kot ga definira 2. člen teh Splošnih pogojev. S tem ne pridobi avtomatično nobenih pravic nad vsebino, temveč se na podstran lahko zgolj sklicuje kot uradno objavo njegove ustanove.

Ekipa portala ČD skrbi za ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na portalu, skladno s 6. členom teh Splošnih pogojev pa ne odgovarjamo za nepravilnosti podatkov in morebitno iz tega razloga nastalo škodo. Portal ČD povzema informacije z drugih virov in sam ne producira informacij o čakalnih dobah.

4.2. Oddaja povpraševanja na samoplačniško zdravstveno storitev

Uporabnik spletnega mesta ima možnost, da oddaja povpraševanja na samoplačniške zdravstvene storitve prek spletnega obrazca na portalu ČD. Izvajalec jamči, da pri oddaji povpraševanj skladno s Politiko zasebnosti zagotavlja varnost prenosa in ne izvaja hrambe podatkov ali sledenja uporabnikom, razen kot to definira točka 4.4.. Ker izvajalec (Medifit) ne hrani podatkov, ne prevzema odgovornosti za procesiranje teh podatkov s strani naročnika (izvajalca zdravstvenih storitev) in tudi ne nastopa kot obdelovalec osebnih podatkov v smislu predpisov s področja varstva osebnih podatkov.

4.3. Oddaja e-Napotnic prek javnega sistema e-Naročanja

Uporabnik spletnega mesta ima možnost, da oddaja e-Napotnice neposredno s portala ČD prek javnega sistema e-Naročanja enako, kot bi to izvedel prek spletne strani nacionalnih storitev e-Zdravja. Izvajalec jamči, da pri oddaji e-Napotnic skladno s Politiko zasebnosti zagotavlja varnost prenosa in ne izvaja hrambe podatkov ali sledenja uporabnikom, razen kot to definira točka 4.4..

4.4. Uporaba spletnega mesta za oddajo mnenja in ocene o opravljeni storitvi

Če se uporabnik ob zaključku procesa oddaje e-Napotnice, povpraševanja na samoplačniško zdravstveno storitev ali sorodnega procesa na portalu ČD eksplicitno strinja (tj. dovoli izvedbo), ga lahko pozovemo k oddaji ocene oz. mnenja o opravljeni storitvi po tem, ko bo storitev zaključena. V ta namen lahko skladno s Politiko zasebnosti shranimo uporabnikov elektronski naslov, termin in naziv zdravstvene storitve le za namen in čas izvedbe vprašanja o zadovoljstvu po opravljeni storitvi.

Za namen oddaje mnenja in ocene po opravljeni storitvi uporabnik spletnega mesta s potrditvijo Splošnih pogojev potrjuje, da je seznanjen, da mu bo portal ČD po opravljeni storitvi poslal vprašalnik na elektronski naslov, ki ga je uporabnik posredoval ob izpolnitvi obrazca v sklopu enega izmed v prejšnjem odstavku naštetih procesov. Uporabnik spletnega mesta se nato prostovoljno odloči, ali bo na vprašanja odgovarjal in podal mnenje ali ne. Za namen pošiljanja vprašalnika uporabniku po elektronski pošti izvajalec obdeluje osebne podatke posameznika, in sicer njegov elektronski naslov. V primeru odgovarjanja na vprašanja in oddaje mnenja in ocene po opravljeni storitvi izvajalec obdeluje elektronski naslov uporabnika, termin storitve in informacije o zdravstveni storitvi, ki jo je uporabnik koristil. V primeru obdelave posebnih vrst osebnih podatkov za to pridobimo predhodno privolitev posameznika v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Po izpolnjenem in vrnjenem vprašalniku uporabnika se ti podatki izbrišejo, saj je bil namen uporabe dosežen in niso več potrebni za nadaljnjo obdelavo.

5. člen

Storitev zagotavljanja komunikacije uporabnikom

Storitvi elektronskega obveščanja prek sporočil SMS in elektronske pošte se izvajata prek spletne aplikacije ali vmesnika, ki ga ponuja izvajalčev podizvajalec. Storitev je opcijska.

Pred obveščanjem bo izvajalec (Medifit) od uporabnika kot prejemnika pridobil jasno, nedvoumno in s Splošno uredbo o varstvu podatkov skladno privolitev za prejem tovrstnih sporočil. Potencialni prejemnik mora biti pred privolitvijo natančno seznanjen, v katerem primeru bo prejel sporočilo in katere vrste podatkov bodo posredovane v njem.

Sporočila SMS in elektronska pošta so posredovani v zunanji sistem, skladno s Politiko zasebnosti družbe Medifit.

5.1. Storitev pošiljanja sporočil SMS 

Podizvajalec in posledično izvajalec ne jamčita za nedostavljena sporočila zaradi izklopljenega ali nedosegljivega mobilnega telefona za več kot 72 ur oz. za nastavljeni čas veljavnosti poslanega sporočila.

5.2. Storitev pošiljanja e-poštne komunikacije

Podizvajalec in posledično izvajalec ne jamčita za nedostavljena elektronska sporočila zaradi začasnih ali trajnih blokad poštnega strežnika prejemnika, ki so lahko posledica predhodno prejetih elektronskih sporočil drugih ponudnikov, ki uporabljajo enak IP naslov ali sorodnega IP naslovnega prostora, ki bi lahko povzročil blokado poslanega sporočila.

6. člen

Omejitev odgovornosti

Izvajalec izjavlja, da je portal ČD na voljo takšen, kot je, brez kakršnegakoli jamstva za pravilnost njegovih podatkov in uporabnost pri uporabnikovem delu oziroma za njegov namen. Naročnik uporablja portal in z njim povezane module na lastno odgovornost.

V kolikor ni izrecno drugače določeno, so vse informacije, ki so objavljene na portalu ČD, javnega značaja. Vse informacije, ki so vključene na portalu, se lahko spremenijo kadarkoli brez kakršnega koli predhodnega obvestila.

Izvajalec z ekipo portala ČD skrbi za ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na portalu, pa vendar ne odgovarja za nepravilnosti ali morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bi uporabniku lahko nastale zaradi napačnih ali netočnih informacij, ki so zašle na portal, s čimer je naša kazenska ali civilna odgovornost izključena.

Ker dopuščamo možnost, da se v objavljenih podatkih pojavijo napake, priporočamo, da te podatke uporabnik preveri tudi pri pristojni ustanovi oz. strokovnjaku, v primeru da sprejema pomembno odločitev na podlagi podatkov, ki so objavljeni na naših straneh.

Na portalu ČD so vključene tudi povezave do drugih spletnih strani javnih ustanov ter drugih poslovnih subjektov. Za vsebino, obliko in vnesene spremembe na omenjenih spletnih spletnih straneh ne odgovarjamo; prav tako za vsebine, objavljene na teh spletnih straneh, ne veljajo ti Splošni pogoji.

7. člen

Razvoj po meri naročnika

Za storitve morebitnega razvoja dodatnih funkcionalnosti, ki niso predmet delovanja aplikacije, vendar jih želi naročnik dodatno, po svoji meri, bo izvajalec na osnovi zajema grobih specifikacij s strani naročnika pripravil oceno dela in ponudbo.

Naročnik in izvajalec se morata dogovoriti, ali gre za razvojni projekt ekskluzivne narave (tj. dodatno funkcionalnost bo uporabljal izključno naročnik) ali deljene narave (tj. dodatno funkcionalnost bo izvajalec ponudil tudi ostalim strankam proti plačilu), kar vpliva na ponujeno ceno razvoja po meri naročnika.

Če naročnik ponudbo potrdi, se s tem šteje, da se strinja s časovnimi roki in plačilnimi pogoji, izvajalec pa bo izvedel dogovorjeni razvoj po meri. Po zaključku razvoja bo izvajalec izstavil naročniku račun na osnovi potrjene ponudbe (ali naročilnice, če naročnik posluje na takšen način). Izvajalec mora računu priložiti specifikacijo dejansko opravljenega dela po ponudbi.

8. člen

Pravica do dopolnitve, popravka,
blokiranja, izbrisa in ugovora

Skladno s Politiko zasebnosti vam omogočamo, da stopite v stik z nami prek elektronskega naslova dpo@medifit.si in oddate zahtevo po popravku, posodobitvi, umiku ali drugačni omejitvi naše uporabe vaših podatkov. Poskušali bomo ugoditi vaši zahtevi takoj, ko bo to mogoče, vendar ne kasneje kot v 30 dneh.

9. člen

Sprememba Splošnih pogojev

Izvajalec lahko te Splošne pogoje spremeni skladno s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo. Spremembe pričnejo veljati s pričetkom naslednjega dne, ki sledi dnevu objave spremenjenih Splošnih pogojev na spletnih straneh upravljavca.

Naročnika je dolžan izvajalec obvestiti o vsaki spremembi tega dokumenta najmanj deset (10) delovnih dni pred uveljavitvijo sprememb. Pri tem ima naročnik pravico v istem roku, brez odpovednega roka, odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinja. Če naročnik ne zahteva prekinitve pogodbe v tem roku, se šteje, da s spremenjenimi pogoji soglaša.

Uporabnik je dolžan sam spremljati morebitne spremembe teh Splošnih pogojev. Za informacijo o tem, kdaj so bili Splošni pogoji nazadnje spremenjeni, prosimo, preverite datum objave tega dokumenta.

V Ljubljani, dne 17. 9. 2019


MEDIFIT
Medifit d.o.o.

Direktor
Anže Polanec