Nagradna igra – 22. 3. 2019 – Z VZS številko do fizioterapije

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI “Z VZS številko do fizioterapije”

1. Uvodne določbe

Pravila določajo način sodelovanja v nagradni igri “Z VZS številko do fizioterapije”, ki so objavljena na spletni strani www.cakalnedobe.si.

2. Splošne določbe

Organizator nagradne igre je družba Medifit d.o.o., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, ID za DDV SI12848999 ( v nadaljevanju “organizator”).

Partnerji nagradne igre so:
– Althea d.o.o., Železniška ulica 5, 4248 Lesce
– Bisturmed d.o.o., Šmarska cesta 5b, 6000 Koper,
– Inštitut za šprotno medicino Maribor, Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru, Taborska ulica 8, 2000 Maribor
– Zdravje AS d.o.o., Ljubljanska cesta 3A, 6000 Koper.

Udeleženec nagradne igre je lahko le oseba, ki izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

Izžrebanec je udeleženec v nagradni igri, ki je bil izžreban za prejem nagrade v skladu s temi pravili.

Nagrajenec je izžrebanec, ki nagrado dejansko prejme oziroma prevzame.

3. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke portala ČakalneDobe.si, udeležencem približati uporabnost portala, izvajanje trženjskega komuniciranja ter promocija drugih znamk sponzorjev nagradne igre na področju Republike Slovenije.

4. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 22.3.2019 do 29.3.2019 na Facebook strani portala ČakalneDobe.si. Prične se z objavo nagradne igre in traja do 23.59 ure, dne 29.3.2019.

5. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let, ki izpolnjujejo vse pogoje teh pravil in ki v obdobju od 22.3.2019 do 29.3.2019 zapišejo pravilen odgovor na zastavljeno vprašanje pod objavo na Facebook strani portala ČakalneDobe.si. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le enkrat.
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema ta pravila nagradne igre in dovoljuje, da se njegovi osebni podatki (ime, priimek, kraj in nagrada) v primeru, če bodo izžrebani, objavijo v namene dostave nagrade in objave na socialnem omrežju portala.
V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre oz. z njim povezanih družbah ter njihovim ožjim družinskim članom. Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

6. Preklic sodelovanja v nagradni igri

Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradne igre, dne 29. 3. 2019, prekliče sodelovanje in dano privolitev na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov info@cakalnedobe.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.
7. Nagradni sklad

Vsak udeleženec nagradne igre lahko dobi največ eno nagrado. Komisija bo izžrebala naslednje nagrade: 7 x darilni bon v ambulantah partnerjev nagradne igre v vrednosti 40 EUR za Pregled pri fizioterapevtu (osnova so veljavni ceniki ter splošni pogoji in pravila partnerjev, objavljeni na spletnih straneh partnerjev nagradne igre) .

8. Žrebanje, objava in obveščanje nagrajenca ter prevzem nagrad

Žrebanje nagrajenca bo potekalo 1. 4. 2019 v prostorih organizatorja. Izbor nagrajenca ter nadzor nad potekom igre bo nadzorovala komisija, imenovana s strani organizatorja nagradne igre. O vsakem žrebanju komisija vodi zapisnik, ki mora vsebovati naslednje podatke:
datum, uro in kraj zbiranja podatkov o udeležencih,
člane komisije,
potek izbora in
izžrebance.
Izid žrebanja je dokončen, pritožbe nanj niso mogoče. Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo vsi udeleženci enake možnosti dobiti nagrado.
Nagrajenci bodo o izboru obveščeni dne 1. 4. 2019 z objavo organizatorja na družabnem omrežju Facebook pod objavo nagradne igre s pozivom nagrajencem, naj na elektronski naslov info@cakalnedobe.si najkasneje v roku 7 dni po objavljenem obvestilu pošljejo sporočilo s svojimi naslovom, kamor jim bo organizator poslal nadaljnja navodila za prevzem nagrade – po tem datumu prevzem nagrade ne bo mogoč. Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade. Če izžrebanec ne prevzame nagrade, je organizator nagradne igre ni dolžan podeliti drugemu udeležencu. Nagrade ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini, kakor tudi ni možen prenos nagrade na drugo osebo.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, če so ti nepopolni, nepravilni ali neresnični ali če ugotovi, da je igralec sodeloval v igri v nasprotju s pravili te nagradne igre.
Nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka ter uporabniškega imena na Facebooku.

9. Davek in akontacija dohodnine

Ker vrednost nagrade ne presega 42 EUR, se ta ne všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine.

10. Varovanje osebnih podatkov

Sodelovanje udeleženca v nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženec soglaša, da organizator nagradne igre hrani vse podatke, pridobljene od udeleženca, in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja nagradne igre in za namene neposrednega trženja (obveščanja o poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah), vse do preklica. Pridobljene osebne podatke bo organizator skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni in jih ne bo posredoval tretjim osebam.
Izžrebanci dovoljujejo organizatorju, da njihove osebne podatke (ime, priimek) javno objavi na svojem družbenem omrežju. Udeležencem so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Udeleženec lahko kadarkoli pisno (na naslov organizatorja), po telefonu ali po elektronski pošti (na e-naslov: info@cakalnedobe.si) zahteva, da se njegovi podatki prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Najkasneje v 15-ih dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5-ih dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.
Nagrajenec nagradne igre dovoljuje objavo svojega imena in priimka, /kraja bivanja/, na spletnem mestu organizatorja.

11. Odgovornost

Udeleženci v nagradni igri sodelujejo na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator prav tako ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali tretje osebe utrpele kot posledico sodelovanja v nagradni igri ali kot posledico koriščenja nagrade.
Organizator prav tako ni odgovoren v primeru nedosegljivosti strežnika ali za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot npr. izpadi omrežja ali električne energije).
Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani (npr. višja sila), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča oziroma jo odpove ali prekine. O tem morajo obvestiti sodelujoče preko omrežja Facebook in če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

12. Zaključek nagradne igre

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator nagradne igre:
Dokumentacijo v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter pravila nagradne igre se hrani v poslovnih prostorih organizatorja nagradne igre še pet let po zaključku nagradne igre.
Dokumentacijo v zvezi z nagrajencem (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.
Po poteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo komisijsko uniči, skladno s svojimi internimi akti.

13. Razno

Pravila nagradne igre, ki so objavljena na spletni strani www.cakalnedobe.si, stopijo v veljavo z dnem 22. 3. 2019. Šteje se, da so udeleženci seznanjeni s pravili nagradne igre, se z njimi strinjajo in se zavezujejo, da bodo upoštevali pravila nagradne igre ter jamčijo, da so posredovani podatki pravilni. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Organizator se zavezuje, da bo utemeljene pritožbe odpravil v najkrajšem možnem času in o tem obvestil pritožnika. Za vse morebitne spore, v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, je pristojno sodišče v Ljubljani. Organizator lahko spremeni pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O morebitnih spremembah pravil bodo udeleženci obveščeni na istem spletnem naslovu.

Ljubljana 21. 3. 2019